Мониторинг, өнүгүү, стратегиялык пландоо бөлүмү. Тел. +996 312 66 35 97